Informatie ten behoeve van ANBI-status  

Om aan de ‘ANBI-status’ te voldoen zijn we verplicht om elk jaar informatie over de structuur en de doelen van onze organisatie openbaar te maken via onze website, alsmede inzicht te geven in het financieel overzicht van het voorafgaand jaar.  

Juni 2016 

Officiële naam van de organisatie 
Stichting Adidam Nederland  

Korte naam 
In dit document noemen we de organisatie: Adidam Nederland

Fiscaal nummer [RSIN] 
8681429 

Contactinformatie 
Stichting Adidam Nederland  

t.a.v. Mw. I. van Amerongen
 
Annendaalderweg 10 
6105 AT Maria Hoop 
0475 - 30 13 99 

Bestuursstructuur en bestuursleden van Adidam Nederland 
De rechtspersoon van de organisatie is een Stichting met de volgende Bestuursleden: Ineke van Amerongen, Bart Lohr, Brian Auger.  

Verantwoording  
Wij hechten er waarde aan te vermelden dat Adidam Nederland kerkelijk valt onder de Ruchira Sanyassin Orde, het hoogste kerkelijke orgaan van de wereldwijde organisatie van Adidam. Deze kerkelijke aansturing houdt in dat Adidam Nederland geen actie mag ondernemen of toe mag staan welke indruist tegen de instructies van Adi Da Samraj of schadelijk zijn voor Adidam, dit op basis van de beoordeling van dit hoogste kerkelijk orgaan.  

Missie en doelen van Adidam Nederland 
De missie van Adidam Nederland heeft tot doel bekendheid geven aan de persoon en de wijsheidsleer  van Avatar Adi Da Samraj. Daarnaast wil Adidam Nederland alle leden ondersteunen in hun spirituele praktijk en is het een onderdeel van onze missie om de wereldwijde organisatie van Adidam te ondersteunen.  

De doelen van Adidam Nederland hebben betrekking op: 

·                    het beschikbaar maken van de wijsheidsleer van Adi Da aan een groter publiek in Nederland en Europa door middel van evenementen, marketingmateriaal en educatie voor publiek; 

·                    het ondersteunen van de leden op religieus en praktisch gebied, middels bijeenkomsten, educatie, retraites en vieringen waarin onze spirituele praktijk centraal staat; 

·                    het in stand houden, beschermen en beschikbaar stellen van het werk van Adi Da Samraj op het gebied van kunst en literatuur; 

·                    het in stand houden en beheren van gebouwen waarin onze centra en onze gemeenschap gevestigd zijn, te weten het Adi Da Center aan het Oosterpark 39 te Amsterdam en de ‘European Danda’ in Maria Hoop; 

·                    het in stand houden, beschermen en zorgen voor de juiste toegankelijkheid van de heilige plekken van Adidam in Nederland;

·                    het ondersteunen van de heiligdommen van de wereldwijde Adidam gemeenschap gelegen in de Verenigde Staten en in Fiji.

Activiteiten van Adidam Nederland
Adidam Nederland houdt zich bezig met het bekend maken van het werk en de leer van Adi Da Samraj en met het ondersteunen van de leden. Voor het publiek organiseren we kennismakings- en studieavonden in onze centra of bij leden thuis. We organiseren evenementen en retraites en geven een nieuwsbrief uit. Voor onze leden organiseren we bijeenkomsten en activiteiten gericht op het beoefenen van onze spirituele praktijk. Dit varieert van het organiseren van educatie, van zondagsbijeenkomsten en groepen, en het organiseren van retraites en vieringen. Ook houdt Adidam Nederland zich bezig met het organiseren van devotionele activiteiten en kerkelijke rituelen. Adidam Nederland houdt zich ook zich bezig met het beheren van het hoofdgebouw van onze organisatie de ‘European Danda’, een voormalig klooster in Maria Hoop in Limburg.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van Adidam Nederland

1.     Organisatie

De organisatiestructuur zoals beschreven in 2015 blijft ongewijzigd in 2016.

 

2.     Algemeen Bestuur

Adidam Nederland heeft een Algemeen Bestuur bestaande uit de formele bestuursleden van de Stichting Adidam aangevuld met 3 vrijwilligers. Deze groep vormt samen het managementteam van Adidam Nederland. Het managementteam vergadert eenmaal per twee weken.

3.     Communicatie

Er is beleid vastgesteld met betrekking tot communicatie naar de leden. Adidam Nederland communiceert regelmatig met de leden door een algemene ledenvergadering te beleggen. Dit gebeurt in de vorm van het ‘Adidam Cooperative Forum’, waarin het managementteam inzage geeft in besluitvorming en resultaten, en waar voor de leden gelegenheid is om vragen te stellen. Het streven is om zo’n bijeenkomst elke twee maanden plaats te laten vinden.

4.     Speerpunten

a.     Cultuur

Het actuele beleidsplan omvat het doel om een zo volledig mogelijke invulling van het dagelijkse spirituele praktijk vorm te geven. Een schema zal daarvoor gedeeld worden en leden worden gestimuleerd om actief te participeren. Culturele activiteiten worden geïnitieerd en geleid voor een regionale culturele commissie. Een jaarplanning met vieringen en bijeenkomsten wordt elk jaar in januari met de leden gedeeld. Voor de leden worden 4 retraites georganiseerd, wekelijkse zondagsretraites, verschillende educatieve programma’s en er zullen vanuit de culturele commissie updates gegeven worden.

b.     Financiën

Het actuele beleidsplan omvat het doel om de boekhouding verder te digitaliseren  te starten met regelmatige gedigitaliseerde rapportageformats. Voor de onderdelen projecten, missie en cultuur wordt het werken aan de hand van vooraf ingediende budgetten ingevoerd en wordt een start gemaakt met het evalueren van gedigitaliseerde financiële rapportages. Het voornemen is om in 2016 een verdere verfijning toe te passen naar afdelingen en budgetten.

c.     Huisvesting

Het beleid is erop gericht om in 2016 verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid en consequenties van het overnemen van het onroerend goed (het gebouw en de grond eromheen) van de huidige verhuurder. Verder is het een speerpunt om verder te werken aan energiezuinige maatregelen en verduurzaming van het gebruik van het gebouw. Het beleid rond legionellapreventie en veiligheid van de omgeving zal in het huidige beleid voortgezet worden.

d.     PR en Marketing

Het is een belangrijk doel om meer leden te werven en te investeren in een diversiteit aan activiteiten zoals openbare retraites, tour van een spreker, het ondertitelen van video’s en het organiseren van studiegroepen. In 2015 is een project gestart rond het ontwerpen van een nieuwe website en het is de verwachting dat deze eind 2016 gereed zal zijn.

Verslag van de activiteiten in 2015 van Adidam Nederland

Als gebruiker van dit gebouw heeft Adidam Nederland in 2015 gewerkt aan isolatie van het gebouw, verbetering van het internet- en telefoonnetwerk, aan het voldoen aan de verplichtingen voortkomend uit de ‘Natura 2000’ regelgeving inzake de unieke vleermuiskolonie op de zolder van het hoofdgebouw, het verzorgen van o.a. de paarden, alpaca’s, en papagaaien, het verder ontwikkelen van de biologische groente en bloementuinen. Voor het publiek is een in bruikleen gegeven collectie van kunstwerken van Adi Da beschikbaar in het ‘Adi Da Museum of Art’.  

In 2015 hebben we 7 publieke retraites georganiseerd en er zijn verschillende evenementen geweest gedurende het jaar. Retraites voor leden zijn gehouden in elk kwartaal en speciale retraite-evenementen zijn gehouden in april, juli en november, om speciale data en gebeurtenissen van Adidam te markeren.  

Onze belangrijkste resultaatsdoelstelling bestaat uit het zorgen voor een toename aan leden. In 2015 kreeg Adidam Nederland 4 nieuwe leden in Nederland; 1 lid is in dat jaar overleden.

Beloning  
Adidam Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Niemand wordt betaald. 

Financiële verslaggeving 2015:   

1 Adidam Treasures and Donations

 

 

10000 Adidam Treasures and Donations - Income

 € 199.204

 

11000 Adidam Treasures and Donations - Expenses

 € -189.993

 

 

 

 € 9.211

2 Adidam Culture Department

 

 

20000 Adidam Culture - Income

 € 4.570

 

21000 Adidam Culture - Expenses

 € -5.527

 

 

 

 € -957

30 Adidam Mission Department

 

 

30000 Adidam Mission - Income

 € 8.522

 

31000 Adidam Mission - Expenses

 € -11.633

 

 

 

 € -3.111

39 Adidam Major Celebrations

 

 

39000 Adidam Major Celebrations - Income

 € 28.762

 

31000 Adidam Major Celebrations - Expenses

 € -14.076

 

 

 

 € 14.686

4 Adidam Retreat Center

 

 

40000 Adidam Retreat Center - Income

 € 5.256

 

41000 Adidam Retreat Center - Expenses

 € -6.468

 

 

 

 € -1.212

5 Adidam Netherlands Region

 

 

50000 Adidam Netherlands Region - Income

 € 25.252

 

51000 Aidam Netherlands Region - Expenses

 € -38.166

 

 

 

 € -12.914

6 Danda Fundraisers and Costs
Facilities and Grounds

 

 

60000 Danda Facilities and Grounds - Income

 € 38.247

 

61000 Danda Facilities and Grounds - Expenses (incl. reservations)

 € -34.567

 

 

 

 € 3.680

7 Regional Guilds

 

 

70000 Regional Guilds - Income

 € 5.632

 

71000 Regional Guilds - Expenses

 € -3.719

 

 

 

 € 1.913

PROFIT 2015

 

 € 11.296