Informatie ten behoeve van ANBI-status  

Om aan de ‘ANBI-status’ te voldoen zijn we verplicht om elk jaar informatie over de structuur en de doelen van onze organisatie openbaar te maken via onze website, alsmede inzicht te geven in het financieel overzicht van het voorafgaand jaar.  

Stichting Adidam Nederland
Beleidsplan 2017-2018
 

INHOUD  

1. Algemene informatie over Adidam en Stichting Adidam Nederland  

1.1 Introductie
1.2 Organisatie Stichting Adidam Nederland
1.3 Verantwoording, missie en doelen
1.4 Activiteiten in Nederland
1.5 Financieel beleid  
 

2. Speerpunten van het beleid van Stichting Adidam Nederland  

2.1 Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van Stichting Adidam Nederland
2.2 Speerpunten beleid 2018  
 

3. Stichting Adidam Nederland in 2016  

3.1 Verslag van de activiteiten in 2016
3.2 Financiële verslaggeving 2016  
 

    

1. Algemene informatie over Adidam en Stichting Adidam Nederland  

1.1 Introductie

Global Adidam Ruchiradam is de wereldwijde gemeenschap van toegewijden van de in de Verenigde Staten geboren spiritueel leermeester Adi Da Samraj (1939-2008). De gemeenschap begon in Nederland in de jaren ’80 in Amsterdam, met een boekwinkel en centrum aan de Prinsengracht. De gemeenschap groeide gestaag en in 1989 is een voormalig klooster in Maria Hoop, Limburg, verworven. Op dit moment zijn er een levendig spiritueel centrum en ashram in Maria Hoop, en een kleine gemeenschap in Amsterdam met een centrum aan het Oosterpark.

In de Verenigde Staten en elders in de wereld (Australië, Nieuw Zeeland, Engeland en Ierland, India, Duitsland, Fiji) zijn ashrams, centra en tempels. Global Adidam Ruchiradam heeft rond de 2.500 actieve leden wereldwijd. Het kerkelijk bestuur is gevestigd in Fiji en het hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Staten.

Het Nederlandse kerkgenootschap heet voluit The Divine Avataric Holy Institution of Global Adidam Ruchiradam Netherlands (hierna: de kerk, of het kerkgenootschap). Zij kent toegewijden (formele leden van de kerk) in diverse congregaties. Samen met sympathisanten van de organisatie zorgen de leden op vrijwillige basis voor de gemeenschappelijke centra, tempels, meditatie- en presentatie-ruimtes en geven zij met elkaar vorm aan uiteenlopende activiteiten.

Het kerkgenootschap is een religieus instituut met een geloofsleer waarvan het onderricht en de instructies van leermeester Adi Da Samraj de basis vormen. Zij kent leden met een actief religieus en devotioneel leven dat door de geestelijke leiding in Fiji en Californië geďnspireerd en ondersteund wordt. De kern van het leven van een toegewijde is studie en dienstbaarheid, en het in de praktijk brengen van het onderricht en de instructies van Adi Da Samraj middels meditatie, yoga, erediensten, en dienstbaarheid. De communicatie naar de leden van de kerk vindt plaats door het kerkbestuur in Nederland. De leden maken wereldwijd gebruik van een eigen emailsysteem en er is zeer actieve en frequente uitwisseling en communicatie.

The Divine Avataric Holy Institution of Global Adidam Ruchiradam Netherlands is in Nederland oorspronkelijk in het jaar 1985 opgericht en ingeschreven als kerkgenootschap. Om het maatschappelijk verkeer voor het onbekende kerkgenootschap te vergemakkelijken is, eveneens in 1985, een stichting opgericht als uitvoeringsorganisatie van het kerkgenootschap: de Stichting Adidam Nederland. De stichting heeft als uitvoeringsorganisatie van het kerkgenootschap de taak ‘het verlenen van financiële en andere materiële hulp aan het kerkgenootschap ….’ (art. 3 van de statuten van Stichting Adidam Nederland).

Er zijn in Nederland formele toegewijden (leden van het kerkgenootschap), verdeeld over verschillende congregaties, waarbij de verschillende congregaties ook verschillende ‘culturele’ verantwoordelijkheden hebben. Iedereen is betrokken bij en iedereen draagt bij aan het in stand houden van de gebouwen, het houden van activiteiten en middels de stichting het beschikbaar maken van de leer van Adi Da Samraj aan het algemene publiek. De kerk is in Nederland niet groot en is na een bloeiperiode tot aan midden jaren ’90 momenteel weer groeiende. Dit heeft onder andere te maken met de gratis retraites die vanuit de stichting georganiseerd worden, en het inzetten van campagnes op sociale media. Het streven is altijd transparant, open en aantrekkelijk te zijn in een tijd waarin mensen oprecht geďnteresseerd zijn in spiritualiteit. Hoewel Adi Da Samraj in 2008 overleden is, is zijn leer zeer actueel en levend. Wereldwijd en ook in Nederland wordt veel geďnvesteerd in het uitgeven van boeken, publicaties, evenementen en marketing.

Iedereen kan in principe na een introductieproces lid worden van het kerkgenootschap mits hij of zij voldoet aan een aantal criteria. Lid worden is op eigen verantwoording en in vrijheid- leden mogen weggaan (en terugkomen) en deelname is volkomen vrijwillig. Lidmaatschap is niet vrijblijvend en van leden wordt verwacht dat zij hun steentje bijdragen, hoewel ook dat betrekkelijk is en bijvoorbeeld afhangt van de praktijk waar iemand voor gekozen heeft en de daarbij passende congregatie. Persoonlijke omstandigheden wegen uiteraard ook mee. Niet vrijblijvend betekent dat er verwacht wordt dat elke toegewijde bijdraagt aan de gemeenschap in de vorm van dienstbaarheid (‘service’) en middels het afdragen van ‘tienden’ (of geldelijke gift of schenking om de kerk te ondersteunen) aan de Stichting Adidam Nederland. Andere inkomsten, bijvoorbeeld in de vorm van giften voor onderhoud van het gebouw, worden door Stichting Adidam Nederland verzameld en beheerd.

De tienden worden gebruikt ten behoeve van het onderhoud en de ondersteuning van de heiligdommen van de wereldwijde kerk in Fiji (Naitauba), en de Verenigde Staten van Amerika. Daarnaast wordt van de leden een financiële bijdrage gevraagd ter ondersteuning van de lokale centra in Maria Hoop en Amsterdam.

Het bestuur van de Stichting Adidam Nederland heeft zich in de afgelopen 2 jaar, samen met het management team (zie uitleg hieronder) en geďnspireerd door het kerkelijke bestuur toegelegd op het analyseren, evalueren en vastleggen van de soms complexe structuren, afspraken en verantwoordelijkheden rondom het ‘huishouden’ en ‘huishoudboekje’ van de stichting en de kerk in Nederland. Met een kleine groep mensen die dit meest als vrijwilligerswerk naast een betaalde baan doen, duren deze processen vaak lang en kunnen we lang niet al onze ambities realiseren. De bestuursleden van de Stichting Adidam Nederland doen hun werk onbezoldigd. Ook de kerkelijke bestuurders kennen geen vergoeding. Een 3-tal niet bestuursleden genieten een vrijwilligersvergoeding.  
 

1.2 Organisatie Stichting Adidam Nederland

Officiële naam van de organisatie 
Stichting Adidam Nederland  

Korte naam 
In dit document noemen we de organisatie: Adidam Nederland

Fiscaal nummer [RSIN] 
8681429 

Contactinformatie 
Stichting Adidam Nederland  

t.a.v. Mw. I. van Amerongen
 
Annendaalderweg 10 
6105 AT Maria Hoop 
0475 - 30 13 99 

Bestuursstructuur en bestuursleden 
Stichting Adidam Nederland kent de volgende bestuursleden: Ineke van Amerongen (voorzitter), Bart Lohr (penningmeester), en Daphne van den Broek (bestuurslid).

Het kerkgenootschap The Divine Avataric Holy Institution of Global Adidam Ruchiradam Netherlands kent de volgende bestuursleden: Ineke van Amerongen (hoofd Cultuur), Walter Brew (Ashram manager), en Welmoed Algra (hoofdpriester).
 

1.3 Verantwoording, missie en doelen

Het kerkgenootschap en de Stichting Adidam Nederland vallen onder het kerkelijk gezag van de ‘Ruchira Sanyassin Order’, het hoogste kerkelijk orgaan van de wereldwijde organisatie. Deze kerkelijke aansturing houdt in dat de Stichting Adidam Nederland geen actie mag ondernemen, of mag toestaan, die indruist tegen de instructies van Adi Da Samraj of die schadelijk zouden kunnen zijn voor Global Adidam Ruchiradam, dit ter beoordeling van het hoogste kerkelijk orgaan, een en ander altijd binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving.

Missie en doelen van Stichting Adidam Nederland
De Stichting Adidam Nederland heeft als doelstelling het verlenen van financiële bijstand en andere materiële hulp aan het kerkgenootschap The Divine Avataric Holy Institution of Global Adidam Ruchiradam Nederland en het uitvoeren van alle beheerstaken op het vlak van financiën, huisvesting en marketing voor het kerkgenootschap. Stichting Adidam is daarmee de uitvoeringsorganisatie van het kerkgenootschap. Alle beheertaken van het kerkgenootschap worden uitgevoerd door Stichting Adidam Nederland. Daarmee is Stichting Adidam Nederland onlosmakelijk verbonden met het kerkgenootschap.

De missie van kerk en stichting omvat o.a. het geven van bekendheid aan de persoon en de wijsheidsleer van Avatar Adi Da Samraj. Daarnaast worden de leden ondersteunt in hun spirituele praktijk.

De doelen van Stichting Adidam Nederland zijn:

Het uitvoeren van alle beheerstaken voor het kerkgenootschap op het gebied van financiën, huisvesting en marketing, te weten:

1.4 Activiteiten in Nederland

Stichting Adidam Nederland houdt zich o.a. bezig met het bekend maken van het werk en de leer van Adi Da Samraj, het helpen in stand houden van de heiligdommen van de kerk in Nederland en de rest van de wereld, en het ondersteunen van de spirituele praktijk van de leden van de kerkelijke organisatie. Voor het publiek organiseren we kennismakings- en studieavonden in onze centra of bij leden thuis. Populair zijn de gratis retraites die we organiseren op het Adidam Center in Maria Hoop. We organiseren evenementen en retraites en geven een nieuwsbrief voor publiek uit. Deze activiteiten zijn allemaal bedoeld om publiek kennis te laten maken met het gedachtengoed van Adidam en om dit gedachtengoed verder te verspreiden. Voor de leden van onze kerkelijke organisatie worden door het kerkbestuur wekelijks bijeenkomsten en activiteiten gericht op het beoefenen van onze spirituele praktijk georganiseerd.

Om inzicht te geven, voegen we hieronder een overzicht toe van hoe de dagelijkse devotionele praktijk van een praktiserend lid van het kerkgenootschap eruit ziet. Voor leden worden educatie, van zondagsbijeenkomsten en groepsbijeenkomsten georganiseerd, en regelmatige retraites en vieringen. De rol van Stichting Adidam Nederland hierin is faciliterend en ondersteunend. De Stichting houdt zich ook bezig met het beheren van het hoofdgebouw van onze organisatie de ‘European Danda’, een voormalig klooster in Maria Hoop in Limburg, dat in 2016 in het bezit van Stichting Adidam Nederland is gekomen.

De dagelijkse praktijk van een praktiserend lid van het kerkgenootschap bestaat uit meditatie, het bijwonen van erediensten, maar ook studie(groepen) en lichamelijke oefeningen. Leden worden ook gestimuleerd om dagelijks naar bepaalde recitaties te luisteren.

05.15 uur: Meditatie
06.30 uur: Puja (een kerkelijke eredienst)
07.30 uur: Yoga/lichamelijke oefeningen/lichamelijke verzorging/ontbijt
08.30 uur: Service / werk
12.00 uur: The Avatar Verses (een kerkelijke eredienst) indien mogelijk
12.30 uur: Lunch
13.00 uur: Service / werk
17.30 uur: Yoga
18.00 uur: Arati (een kerkelijke eredienst)
18.30 uur: Avondmaaltijd
19.30 – 21.00 uur: Afwisselend avondprogramma rond (zelf)studie, en praktijkbijeenkomsten
21.00 – 22.00 uur: Meditatie

Elke zondag wordt een halve retraitedag verzorgd met een speciaal programma met video’s, toespraken en overwegingen. Meerdere avonden per week wordt in de ashram een speciaal programma verzorgd, variërend van een video, een studiegroep, tot een speciaal gezamenlijk gebed. Leden worden ook op deze wijze ondersteund met een volledig en actief programma.

1.5 Financiëel beleid

Voor details van de begroting en financieel verslag verwijzen we graag naar de bijlagen.

Stichting Adidam Nederland is verantwoordelijk het financieel beheer van

Het bestuur van de Stichting is daarbij verantwoordelijk voor het initiëren, prioriteren, uitvoeren en tevens controleren van het financiële beleid.

Het beleid van Stichting Adidam Nederland is om schuldenvrij te zijn en het onroerend goed (De ‘European Danda’ , het voormalige klooster in Maria Hoop) te behouden voor de toekomst. Het pand is immers de belangrijkste tempel in Nederland en is het belangrijkste centrum voor alle toegewijden in Europa.

De Stichting Adidam heeft geen winstoogmerk. Toch is er in 2014 en 2015 een positief resultaat geweest. Het doel van het aanhouden van een eventueel positief vermogen is om dit weer aan te wenden voor het bekostigen van grotere onderhoudsprojecten. Het Adidam Centrum in Maria Hoop is een voormalig klooster dat in de jaren 30 van de vorige eeuw gebouwd is. Het is te verwachten en er dient derhalve rekening mee gehouden te worden dat er grote onderhoudskosten zullen gaan optreden. Ook de uitbreiding van de retraitefaciliteit in de voormalige boerderij staat hoog op het wensenlijstje.

Positieve resultaten worden te allen tijde gebruikt ten behoeve van de missie, het vertalen en publiceren van het werk van Adi Da Samraj, het onderhoud van het gebouw, of de uitbreiding van accomodaties of tempels.

Stichting Adidam Nederland bekostigt het onderhoud en exploitatie van de ‘European Danda’, het voormalige klooster wat in eigendom is geweest van een beheermaatschappij genaamd The Vision of Mulund Nederland BV, die in 1989 het gebouw heeft kunnen kopen. Stichting Adidam Nederland heeft het pand tot eind 2016 gehuurd van The Vision of Mulund en in die hoedanigheid bijgedragen aan het onderhoud aan het gebouw. Die bijdrage heeft gezorgd voor enige vermogensopbouw. In de exploitatie van het pand wordt geen vermogen opgebouwd. Dit heeft ook te maken met het feit dat er sprake is van een grote onderhoudsbehoefte vanwege de grootte, ouderdom en kwaliteit van het gebouw.

Concreet is er de afgelopen jaren geďnvesteerd in bijvoorbeeld de volgende grotere projecten ten behoeve van (het onderhoud van) de tempels gelegen op het landgoed te Maria Hoop:


Daarnaast zijn er talloze andere projecten zoals de vervanging of verbetering van elektra, realiseren van stabiel draadloos internet en verfraaien van de voortuin met bestrating van een deel van de oprijlaan.

Deze projecten worden gefinancierd vanuit de giften die Stichting Adidam Nederland ontvangt, waarbij er elk jaar in de zomer een wervingsactie plaatsvindt voor bepaalde focusprojecten. Stichting Adidam Nederland initieert deze fondsenwervingsacties.

De inkomsten van Stichting Adidam Nederland bestaan uit drie componenten:

 1. schenkingen door de leden van het kerkgenootschap die bestaan uit:
  1. maandelijkse ‘tienden’ schenkingen van leden van de kerk ten behoeve van de Heiligdommen wereldwijd.
  2. maandelijkse schenkingen van leden en vrienden van de kerk in Nederland en Europa ten behoeve van de missie en de exploitatie van de Adidam centra in Nederland.
  3. een jaarlijkse fondsenwerving.
  4. andere schenkingen en nalatenschappen.
 2. een bijdrage die de bewoners van het pand betalen.
 3. opbrengsten uit activiteiten zoals retraites, verkoop van boeken, cursussen en evenementen.
Ad 1. schenkingen

1.1 Elke formele toegewijde (lid van de kerk) in de eerste en tweede congregatie, schenkt een maandelijks bedrag dat inkomensafhankelijk is, de zogenaamde ‘tienden’ aan de Stichting Adidam Nederland. Het bestuur van Stichting Adidam Nederland is verantwoordelijk voor het toewijzen van de giften aan de verschillende doelen en projecten. Een deel van die schenkingen wordt toegewezen aan het in stand houden van de wereldwijde kerk en de heiligdommen in Fiji en Californië, USA.

1.2 Daarnaast dragen leden bij aan de missie en het in stand houden van de Adidam centra in Nederland. Deze component noemen we de regionale bijdrage of ‘regional fee’.

Er staan geen voordelen tegenover voor de schenker: men doet de schenkingen ‘om niet’. Op basis van het budget is vastgesteld dat elke formele toegewijde in de 1e en 2e congregatie in Nederland € 45,- betaalt en alle toegewijden uit de rest van Europa in de 1e en 2e congregatie € 15,-, teneinde de bovengenoemde kosten te betalen. Deze structuur is begin 2017 ingevoerd en we hebben inmiddels vastgesteld dat het gewenste bedrag bijna gerealiseerd is. Het is onderdeel van het beleid om de implementatie van deze bijdrage voort te zetten.

1.3 Jaarlijkse organiseert Stichting Adidam Nederland een grote fondsenwervingsactie om zo specifieke en grotere projecten (die te maken hebben met het onderhoud van het gebouw en tempels) te ondersteunen. Het bestuur van Stichting Adidam Nederland is verantwoordelijk voor de keuze van de doelen en ziet toe op de juiste besteding van de in dit geval geoormerkte donaties.

Toegewijden schenken ook met het doel om speciale projecten te behoeve van de onderhoud van het gebouw te ondersteunen op individuele basis.

1.4 Het is ook denkbaar gezien de leeftijdsopbouw van de leden, dat Stichting Adidam in de toekomst legaten ontvangt als een toegewijde komt te overlijden en Stichting Adidam Nederland als begunstigde in het testament is opgenomen. Het bestuur overweegt hoe deze donaties in de toekomst beheerd moeten worden.

Ad 2 Inkomsten van bewoners
Een aantal kamers op de bovenverdieping van het centrum in Maria Hoop is bestemd voor huisvesting van toegewijden die als onderdeel van hun spirituele praktijk als ‘kloosterling’ in een leefgemeenschap willen wonen. Deze bewoners betalen een bedrag voor het gebruik van hun kamer, gas, licht en water en gebruik van gezamenlijke ruimtes (de keuken, de tuin). De bewoners of kloosterlingen zijn geen formele huurders, maar hebben wel een ‘Toestemmingsverklaring’ ondertekend, die gemeente Echt-Susteren accepteert als inschrijvingsdocument t.b.v. de burgelijke stand.
Ad 3 Opbrengsten uit activiteiten
Regelmatig worden er door de Stichting Adidam Nederland retraites en vieringen georganiseerd waaraan zowel leden van het kerkgenootschap als publiek deelnemen. Voor publiek wordt op kleine schaal cursussen georganiseerd met als doel de leer van Adi Da Samraj te bestuderen en tevens publiek eventueel voor te bereiden op een formeel lidmaatschap van het kerkgenootschap als toegewijde van Adi Da Samraj. In het Adidam Centrum in Maria Hoop is er een kleine boekwinkel gevestigd, die tijdens retraites en vieringen open is. Er worden boeken van Adi Da verkocht, wierook en andere artikelen bedoeld voor religieus gebruik en marketingmateriaal zoals kleine boekjes en folders. Het doel van de verkoop van deze artikelen is deels om de leer van Adi Da te verspreiden en deels om bij te dragen aan de exploitatie van het gebouw cq de huur van de benedenverdieping.
Het beleid van Stichting Adidam Nederland is erop gericht om met het totaal van alle inkomsten de missie, de ondersteuning van de kerkleden, en de exploitatie van de Adidam Centra te financieren. Het beleid is er niet op gericht om met deze inkomsten een vermogen op te bouwen.

Ten aanzien van het financiële beheer is het zo dat er een kleine groep parttime vrijwilligers is die helpt bij de boekhouding. In 2014 is er een digitaal boekhoudsysteem geďntroduceerd en vanaf 2018 zullen er financiële kwartaalrapportages aan het bestuur voorgelegd worden.

    

2. Speerpunten van het beleid van Stichting Adidam Nederland  

2.1 Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van Stichting Adidam Nederland

 1. Bestuur
  De Stichting Adidam Nederland heeft een een statutair bestuur dat momenteel bestaat uit 3 leden. Dit bestuur wordt aangevuld met diverse vrijwilligers, afhankelijk van de onderwerpen die besproken worden. Deze groep vormt samen het managementteam van Stichting Adidam Nederland. Het Stichtingsbestuur vergadert eenmaal per twee weken. Vaste leden van het management team zijn Hanneke Vlaar, Brian Auger en Nico van Laar.

 2. Communicatie
  Het stichtingsbestuur doet verslag aan het kerkbestuur. Het bestuur van het kerkgenootschap communiceert naar de leden betreffende kerkelijke activiteiten en de devotionele praktijk. Deze laatste communicatie vindt natuurlijk zeer frequent plaats, maar maakt feitelijk geen deel uit van de verantwoordelijkheden van Stichting Adidam Nederland.

  Stichting Adidam Nederland deelt informatie, vraagt om inbreng en rapporteert in een tweemaandelijks overleg met toegewijden. Hierin licht het bestuur lopende zaken toe en communiceert over besluiten en stand van zaken van het gebouw, de financiën en de resultaten van de missie. Dit overleg heet binnen Global Adidam Ruchiradam het ‘Adidam Cooperative Forum’, en binnen dit forum kunnen toegewijden naar aanleiding van de geboden informatie, vragen kunnen stellen en voorstellen doen.
  

2.2 Speerpunten beleid 2018

 1. Cultuur
  Stichting Adidam Nederland voert alle beheertaken uit voor het kerkgenootschap en ondersteunt en faciliteert het kerkgenootschap. Wat Stichting Adidam Nederland derhalve ondersteunt, door middel van huisvesting, financiering en financieel beheer en borgen van regels en procedures binnen wettelijke kaders, is dat het voor de leden van de kerkelijke organisatie mogelijk gemaakt wordt om actief te participeren. Hoewel dit niet binnen het verantwoordelijkheidsgebied van Stichting Adidam Nederland valt, wordt hierna kort beschreven waar het kerkelijke bestuur zich mee bezig houdt.

  Wanneer binnen Global Adidam Ruchiradam en hieronder van ‘cultuur’ of ‘culturele aktiviteiten’ gesproken wordt, is bedoeld de kerkcultuur of de aktiviteiten die betrekking hebben op de spirituele praktijk van de leden. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het kerkelijk bestuur.

  Culturele activiteiten worden geďnitieerd en geleid door een regionale culturele commissie. Een jaarplanning met vieringen en bijeenkomsten wordt elk jaar in januari met de leden gedeeld. Voor deze leden worden elk kwartaal retraites georganiseerd, 3 keer per jaar grote vieringen gehouden, eenmaal per jaar een 10-daagse retraite georganiseerd, evenals wekelijkse zondagsretraites, en verschillende educatieve programma’s. Er wordt vanuit de culturele commissie meerdere malen per week updates gegeven omtrent de agenda en inhoud rond programma’s. Ook bij deze activiteiten faciliteert de Stichting Adidam Nederland de financiële en materiële afwikkeling.

 2. Financiën
  In 2016 is de boekhouding van Stichting Adidam Nederland verder gedigitaliseerd en werken we toe naar een financiële verslaggeving van de Stichting die eens per kwartaal plaatsvindt na ten hoogste een maand na afloop van een kwartaal. Het doel voor 2016 was om meer vrijwilligers met boekhoudkundige kennis te werven voor deze vrijwillige werkzaamheden. Dat is in 2016 helaas nog niet gelukt. Voor de onderdelen projecten, missie en cultuur wordt het werken aan de hand van vooraf ingediende budgetten ingevoerd en wordt een start gemaakt met het evalueren van gedigitaliseerde financiële rapportages. Het voornemen is om in 2017 een verdere verfijning toe te passen naar afdelingen en budgetten. Het doel in 2018 is om een goed lopende rapportagestructuur te hebben waarin het bestuur 3-maandelijks inzage krijgt in de actuele financiële situatie ten opzichte van het vastgestelde budget.

  Het beleid is er in 2017 en 2018 tevens op gericht om:
  • participatie van de leden van het kerkgenootschap in kader van de maandelijkse schenkingen te optimaliseren om zo de begroting voor Stichting Adidam Nederland sluitend te maken. Dit op basis van het in 2016 en 2017 vastgestelde model van de ‘regionale bijdrage’ waarin toegewijden gevraagd wordt om een vast bedrag per maand te schenken. Het beleid is erop gericht dit model verder te implementeren;
  • De jaarlijkse fondsenwerving uit te voeren in juli van elk jaar;
  • Beleid te ontwikkelen aangaande het beheer van uit legaten en erfenissen verkregen vermogen en dit beheer in heldere afspraken en procedures vast te leggen
  • Toe te zien op tijdige initiatie, juiste prioritering (keuze van bestedingen) en controle op de besteding van donaties.


 3. Huisvesting
  Onderdeel van het beleidsplan in 2016 was om verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid en consequenties van het overnemen van het onroerend goed (het gebouw en de grond eromheen) van het voormalige klooster gelegen aan de Annendaalderweg 10, Maria Hoop) van de huidige verhuurder. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Stichting Adidam Nederland besloten om tot de aankoop over te gaan en dit is gerealiseerd in december 2016. Verder is het een speerpunt om verder te werken aan energiezuinige maatregelen en verduurzaming van het gebruik van het gebouw. Het beleid rond legionellapreventie en veiligheid van de omgeving zal in het huidige beleid voortgezet worden. In Q4 van 2017 zal onderzocht worden welke maatregelen er nodig zijn om de grote schuur achter het hoofdgebouw te behouden; het is noodzakelijk dat het asbestdak verwijderd wordt en er een nieuw dak komt als tijdelijke voorziening. Dit omdat er nog geen definitieve plannen zijn gemaakt of ontwerp beschikbaar is om van de voormalige boerderij een uitbreiding van de retraitevoorziening te maken. Verder vormen onderhoud aan hout- en schilderwerk, en onderhoud en preventie van vochtproblemen in zowel het hoofdgebouw als in ‘Open Hands’ onderdeel van het beleid rond huisvesting. Tenslotte is het beleid er tevens op gericht om een juiste administratie en afwikkeling van het innen van de bijdrage van bewoners of kloosterlingen te waarborgen.

 4. PR en Marketing
  Het is een belangrijk doel van de Stichting Adidam Nederland om het gedachtengoed van Global Adidam Ruchiradam te verspreiden en aldoende meer leden te werven. Er wordt daarom geďnvesteerd in een diversiteit aan activiteiten zoals openbare retraites, tour van een spreker, het vertalen van boeken en ondertitelen van video’s en het organiseren van studiegroepen. In 2016 is verder gewerkt aan een nieuwe regionale website en deze zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 opgeleverd worden in samenwerking met de wereldwijde organisatie. Doel in 2016 was het ontwikkelen en implementeren van nieuwe, effectieve marketingstrategie gericht op het onder de aandacht brengen van Adi Da Samraj en zijn leer, en uiteindelijk het aanbrengen van nieuwe leden voor de kerkelijke organisatie. Stichting Adidam Nederland heeft in 2016 gratis retraites geďntroduceerd en geďnvesteerd in marketing en ICT infrastructuur (website, Facebookpagina, emailadres en beheer ervan): de “Where Is Happiness?”-retraites die op de Europese Danda worden gehouden- zijn vanaf de start in medio 2016 tot heden door zo’n 120 nieuwe mensen bezocht en hebben direct en indirect geleid tot 12 nieuwe leden. Het huidige beleid is erop gericht om de successen die er in 2016 gerealiseerd zijn, te herhalen en te vergroten. In 2017 en 2018 worden er maandelijks retraites georganiseerd en worden verschillende cursussen aangeboden waarin mensen die geďnteresseerd zijn zich verder in de leer van Adi Da Samraj kunnen verdiepen. De retraites kunnen uiteraard niet georganiseerd worden zonder veel hulp van een grote groep toegewijden.

  

    

3. Stichting Adidam Nederland in 2016  

3.1 Verslag van de activiteiten in 2016 van Adidam Nederland

In december 2016 heeft Stichting Adidam Nederland het perceel en onroerend goed op de Annendaalderweg 10, te Maria Hoop (‘De Europese Danda’) aangekocht. Als gebruiker van dit gebouw (en vanaf december 2016 dus ook eigenaar) heeft Stichting Adidam Nederland in 2016 gewerkt aan isolatie van het gebouw, verbetering van het internet- en telefoonnetwerk, aan het voldoen aan de verplichtingen voortkomend uit de ‘Natura 2000’ regelgeving inzake de unieke vleermuiskolonie op de zolder van het hoofdgebouw, het verzorgen van o.a. de paarden, alpaca’s, en papagaaien, het verder ontwikkelen van de biologische groente en bloementuinen. Er is geďnvesteerd in het herstellen en voorkomen van vochtproblemen in de bijgebouwen en de kelder van het hoofdgebouw, in het schilderen van het houtwerk aan de kozijnen van het hoofdgebouw, in het herstellen van de historische tegelvloeren van het hoofdgebouw, in het ontwikkelen en verduurzamen van een buitentempel. Voor het publiek is een in bruikleen gegeven collectie van kunstwerken van Adi Da beschikbaar in het ‘Adi Da Museum of Art’.

In 2016 bestond de European Danda 30 jaar en vierden we dat Adi Da Samraj ons in 1986 en 1996 uitgebreid heeft bezocht. Voor publiek en leden van de kerkelijke organisatie hebben we een grote viering georganiseerd in juli 2016 die is bezocht door bijna 200 mensen.

In 2016 hebben we 7 publieke retraites georganiseerd en er zijn verschillende evenementen geweest gedurende het jaar. Retraites voor leden van de kerkelijke organisatie zijn gehouden elk kwartaal en speciale retraite-evenementen zijn gehouden in april, juli en november, om speciale data en gebeurtenissen binnen Global Adidam Ruchiradam te markeren. In september 2016 is een nieuwe gratis kennismakingsretraite voor publiek geďntroduceerd, en deze is 4 keer gehouden in het najaar en winter, met veel succes (60 nieuwe deelnemers). Voor deze retraites is veel studiemateriaal ontwikkeld, zijn verschillende video’s vertaald en ondertiteld en er is geďnvesteerd in infrastructuur: een nieuwe website, emailadressen, een Facebookpagina en diverse Facebook advertentiecampagnes.

Onze belangrijkste resultaatsdoelstelling bestaat uit het zorgen voor een toename aan leden. In 2016 kreeg het kerkgenootschap Adidam Nederland 12 nieuwe leden in Nederland; 1 lid is in dat jaar overleden.

Beloning
Zowel het kerkgenootschap als de Stichting Adidam Nederland zijn vrijwilligersorganisaties en beide hebben geen werknemers in dienst. Er vindt ook geen beloning –in welke vorm dan ook- van de kerkelijke leiding of bestuursleden plaats.  
 

    

VERLIES & WINST Stichting Adidam Nederland 2016 per afdeling

 

IN & UIT / IN & OUT

SALDO / BALANCE

1 Adidam Treasures and Donations

 

 

10000 Adidam Treasures and Donations - Income

 434.143

 

11000 Adidam Treasures and Donations - Expenses

 (438.887)

 

 

 

 (4.744)

2 Adidam Culture Department

 

 

20000 Adidam Culture Department - Income

 1.985

 

21000 Adidam Culture Department - Expenses

 (3.730)

 

 

 

 (1.744)

30 Adidam Mission Department

 

 

30000 Adidam Mission Department - Income

 67.968

 

31000 Adidam Mission Department - Expenses

 (59.405)

 

 

 

 8.563

5 Adidam Netherlands Region

 

 

50000 Adidam Netherlands Region - Income

 35.012

 

51000 Adidam Netherlands Region - Expenses

 (41.179)

 

 

 

 (6.167)

6 Danda Fundraisers and Costs
Facilities and Grounds

 

 

60000 Danda Facilities and Grounds - Income

 26.242

 

61000 Danda Facilities and Grounds - Expenses

 (14.891)

 

 

 

 11.351

7 Regional Guilds

 

 

70000 Regional Guilds - Income

 7.111

 

71000 Regional Guilds - Expenses

 (5.362)

 

 

 

 1.749

Financial result over 2016 (profit)

 

  9.007BALANS St. Adidam Nederland per 31-12-2016

 

ACTIVA

PASSIVA

Materiele vaste activa

 

 

The European Danda, Annendaalderderweg 10, Maria Hoop

 805.112

 

Certificaten van aandelen in The Vision of Mulund Nederland bv

 454

 

 

 

 

Vlottende activa

 

 

Liquide middelen

 122.767

 

 

 

 

Totaal activa

 € 928.333

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

Stichtingskapitaal

 

 584.923

 

 

 

Voorzieningen

 

 

Asbestverwijdering en dak boerderij vervangen

 

 30.000

 

 

 

Langlopende schulden

 

 

Hypothecaire lening

 

 108.000

Lening The Vision of Mulund Nederland bv

 

 203.731

 

 

 

Kortlopende schulden

 

 

Huisvestingskosten

 

 1.679

 

 

 

Totaal passiva

 

 € 928.333